หน้าแรก

โครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา

HAZE FREE REWARD

สถานการณ์ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาเรื่อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง โดยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการเกิดการไฟในพื้นที่ ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ

  1. การเกิดไฟป่า
  2. การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรมการเพาะปลูก
  3. การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรมการปลูกไร่หมุนเวียน
ข้อมูลปัญหาฝุ่นควัน →

ทางแก้

สถานการณ์ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่ นำโดย บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม ่จึงร่วมกับภาควิชาการ โดยโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) จัดโครงการ “สนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา” ขึ้น โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ การให้รางวัลกับคนที่ทำดี (Reward based) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้ปลอดการเผา

ร่วมสร้างหมู่บ้านปลอดการเผา

“มอบรางวัลให้คนทำดี” มอบรางวัลให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านปลอดการเผา โดยประเมิน
จากจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ที่เกิดในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ

เปิดรับสมัคร

หมู่บ้านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินพื้นที่ ตรวจสอบจำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้

ดูแลพื้นที่

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564

ร่วมสมทบทุน

ภาคเอกชนและผู้สนใจร่วมสมทบทุนรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากมีจำนวนมาก จะยิ่งเพิ่มหมู่บ้านที่ได้รางวัล

มอบรางวัล

หมู่บ้านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงกาและรับการประเมินพื้นที่ ตรวจสอบจำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้

รายละเอียดโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา