เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา
(Haze Free Reward)

สถานการณ์ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาเรื่อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง โดยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการเกิดการไฟในพื้นที่ ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ การเกิดไฟป่า การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรมการเพาะปลูก และการเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรมการปลูกไร่หมุนเวียน

สถานการณ์ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่ นำโดย บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับภาควิชาการ โดยโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) จัดโครงการ “สนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา” ขึ้น โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ การให้รางวัลกับคนที่ทำดี (Reward based) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้ปลอดการเผา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้ปลอดควันไฟ (Zero burn)

ลักษณะของโครงการ

ลักษณะของโครงการเป็นการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา

ขอบเขตพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเวลาของกิจกรรมในโครงการ

1 – 14 พฤศจิกายน 2563ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรับสมัคร
15 – 30 พฤศจิกายน 2563 หมู่บ้านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนหมู่บ้านและส่งแบบฟอร์มและขอบเขตพื้นที่หมู่บ้าน
1 – 24 ธันวาคม 2563โครงการประเมินพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
25 ธันวาคม 2563  ประกาศรายชื่อ 10 หมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการ
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564ช่วงเวลาที่แต่ละหมู่บ้านต้องทำพื้นที่ให้ปลอดการเผา
1 – 31 กรกฎาคม 2564โครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วม
15 สิงหาคม 2564ประกาศผลการจัดกิจกรรม

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 1. หมู่บ้านที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • เป็นหมู่บ้านที่มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดพื้นที่เผาและฝุ่นควันไฟ
 • เป็นหมู่บ้านที่ต้องการต่อยอดโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดพื้นที่เผาและฝุ่นควันไฟ
 • เป็นหมู่บ้านที่ต้องการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดพื้นที่เผาและฝุ่นควันไฟ หรือต้องการป้องกันพื้นที่ไม่ให้มีการเผาและฝุ่นควันไฟ
 1. หมู่บ้านที่หมู่บ้านที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • โดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.hazefreereward.com หรือ
 • โดยการกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการโดยตรง และส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อทำการลงทะเบียนแบบฟอร์มในระบบ (ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วันทำการหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร)

หมายเหตุ:

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 088-150-9191
 • ส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองนี้

โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ระยะที่ 3

(บริษัท กรีนทรี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด)
155 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม. เชียงใหม่ ชั้น 3
หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50100

เงื่อนไขในการประเมินหมู่บ้านปลอดการเผา

ทางโครงการจะประเมินหมู่บ้านไร้ควันไฟ ตามเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้

 1. พื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar) จากดาวเทียมระบบ VIIRS
 2. ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 จะต้องไม่พบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ของหมู่บ้านที่นำเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขในการพิจารณาการให้รางวัล

 1. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา จำนวน 10 หมู่บ้าน ที่ไม่มีจุดความร้อนจากข้อมูลดาวเทียม VIIRS ในพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่   1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 (ลดจุดความร้อนในพื้นที่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์) จะได้รับของรางวัลตามความต้องการที่หมู่บ้านเสนอมา รวมมูลค่า 50,000 บาท โดยอาจเลือกเป็นของรางวัลเพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อลดการพึ่งพาไฟ หรือของรางวัลเพื่อสนับสนุนและต่อยอดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไฟ
 2. หากมีจำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีจุดความร้อนตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 10 หมู่บ้าน ลำดับการให้รางวัลจะพิจารณาจากลำดับในการลงทะเบียนในระบบ
 3. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการถือเป็นสิ้นสุด